Regulamin określa zasady korzystania ze strony, zapisu do newslettera, kontaktu oraz zakupu i sprzedaży towarów.

 

REGULAMIN SKLEPU – Anna Gorzołka

Opublikowany 01 stycznia 2020 roku.

Prawa i obowiązki stron, wynikające z zawarcia umowy kupna-sprzedaży drogą elektroniczną poprzez stronę www.annagorzolka.pl

Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem www.annagorzolka.pl realizuje LANDYSZ Anna Gorzołka z siedzibą w Katowicach przy ul. Bronisławy 29A/11, 40-739, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 634-253-04-54

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@annagorzolka.pl

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem strony, a zarazem “Sprzedającym” jest: Anna Gorzołka;
 2. „Kupującym” może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także podmioty gospodarcze i inne.
 3. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklep.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.

II. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Przedmiotem usług są kursy, konsultacje online i stacjonarne oraz materiały dydaktyczne, które są własnością Sprzedającego.
 2. Sprzedający ma prawo do dobrowolnej zmiany cen, ekspozycji kursów i materiałów dydaktycznych, dodawania kursów, wycofywania kursów a także przeprowadzania promocji oraz ich kończenia.
 3. Zasady udostępniania przedmiotów muszą być przestrzegane przez wszystkich użytkowników serwisu.

III. ZAMÓWIENIA

 1. Przedmioty o których mowa w punkcie II dostępne są w wersji płatnej lub darmowej. W przypadku materiałów darmowych, dostęp jest nieograniczony. W przypadku materiałów płatnych – po uiszczeniu opłaty.
 2. Kupujący dokonuje zakupów dodając produkty do koszyka.
 3. Po zakupie towaru kupujący otrzyma e-mail podsumowujący zakupy. Akceptacja regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 4. Kupujący, którzy są zarejestrowani w serwisie, wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów (w tym komunikatów promocyjnych), za pomocą e-maili oraz przy zastosowaniu środków przekazu (w tym środków telefonicznych i teleinformatycznych). Wysłana wiadomość jest uważna za skutecznie doręczoną.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
 6. Klient może zrezygnować z zamówienia przed jego realizacją.
 7. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać, jeśli podawane będą nieprawdziwe czy niepełne dane.
 8. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144) kupujący wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.

IV. ZAPŁATA

 1. Zapłata jest zawsze sumą kwoty zakupionych przedmiotów.
 2. Sprzedający akceptuje płatność na konto bądź poprzez system płatności Przelewy24.
 3. W tytule płatności Kupujący powinien wpisać dane zamówienia.
 4. Sprzedający na życzenie Kupującego wystawia fakturę.
 5. Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

V. REALIZACJA

 1. Realizacja zamówienia zawsze następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego należności od Kupującego za zamówioną usługę.
 2. W przypadku konsultacji termin realizacji ustalany jest indywidualnie z Kupującym.
 3. W przypadku kursów stacjonarnych lub online materiały dydaktyczne dostępne są po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego należności od Kupującego za zamówioną usługę. Kurs zaś odbywać się będzie we wcześniej wyznaczonym terminie podanym na stronie zakupu produktu.

VI. REJESTRACJA

 1. Wszystkie wymienione czynności realizowane są w systemie online.
 2. Warunkiem zakupu jest zaakceptowanie regulaminu, a następnie dodanie produktów do koszyka.
 3. Aby dokonać zakupu, nie jest konieczne zarejestrowanie w serwisie.

VII. PRODUKTY

 1. Specyfikacja kursów, konsultacji oraz materiałów dydaktycznych jest zgodna ze stanem faktycznym. Sprzedający decyduje o zawartości sklepu, w tym o możliwości akceptacji, edycji, wycofaniu wybranych produktów.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany klasyfikacji kursu z bezpłatnego na płatny lub zmianę kategorii tematycznej.
 3. Nauka odbywa się według informacji podanych przy kursie stacjonarnie lub online. Użytkownicy otrzymują materiały dydaktyczne w formie plików PDF lub ebooków.

VIII. KONTAKT

 1. Ze Sprzedającym można skontaktować się za pośrednictwem strony annagorzolka.pl, poczty internetowej lub telefonicznie.
 2. Odpowiedzi wysyłane są najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych.
 3. Maile wysyłane przez Kupującego powinny być podpisywane imieniem i nazwiskiem.

IX. ZWROTY I ANULACJE, GWARANCJE, ODSTĄPIENIE

 1. Wszelkie sugestie dotyczące produktów należy zgłaszać bezpośrednio do Sprzedającego.
 2. Stosowane są certyfikaty bezpieczeństwa, tym samym Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przesyłanie danych w tym realizacje transakcji bankowych.
 3. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć w pisemnej formie zgodnej z prawem konsumenckim.
 4. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku zaakceptowaniu regulaminu, kupna i rozpoczęcia kursu bądź konsultacji  kwota środków pieniężnych nie podlega zwrotowi.
 6. Prowizja transakcyjna za płatności online za pomocą Przelewy24 nie ulega zwrotowi.

X.REKLAMACJE

 1. Jeśli po otrzymaniu materiałów dydaktycznych Kupujący dostrzeże niezgodność towaru z zamówieniem zobowiązany jest powiadomić o tym Sprzedającego. Opis reklamacji powinien zostać wysłany niezwłocznie na adres email Sprzedającego.
 2. Towar niezgodny z zamówieniem zostanie wymieniony na wolny od wad. Jeżeli wymiana nie będzie możliwa, Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne towary do wyboru.
 3. Reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie 10 dni od jej zgłoszenia.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprawidłowości w zakresie transmisji internetowej, a także skutki wysłania niekompletnych danych i informacji.
 2. W przypadku rejestracji, za dostęp do panelu odpowiedzialny jest Użytkownik, który nie powinien udostępniać swojego loginu i hasła.
 3. Zawartość strony jest własnością Sprzedającego i podlega ochronie prawnej. Wszystkie zdjęcia oraz treści strony mogą być wykorzystane jedynie za pisemną zgodą właściciela.
 4. Twórcą materiałów edukacyjnych jest Sprzedający a obrót materiałami edukacyjnymi następuje za jego zgodą i nie narusza przepisów prawa, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 o ochronie danych osobowych. Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług czy zmiany profilu działania.
 7. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Rozwiązywanie sporów internetowych na terenie Unii Europejskiej.
 9. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. O zmianach Regulaminu, terminie wejścia zmian w życie, Użytkownik będzie poinformowany za pomocą strony annagorzolka.pl. Wszystkie zmiany Regulaminu, wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty publikacji.