REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I NEWSLETTERA

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regulamin określa warunki umów w zakresie realizacji konsultacji oraz sesji on-line i stacjonarnych, a także  dostarczania produktów i usług cyfrowych, w tym newslettera, w szczególności prawa i obowiązki stron umowy tj. Sprzedawcy i Klienta lub Użytkownika newslettera.
 2. Każdy Klient i Użytkownik newslettera jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone Regulaminem przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sprzedawca – Anna Gorzołka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LANDYSZ Anna Gorzołka z siedzibą w Katowicach przy ul. Bronisławy 29A/11, 40-739, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 634-253-04-54 oraz REGON 363497730.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu na Stronie internetowej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).
 5. Użytkownik – osoba fizyczna dokonująca zapisu na Newsletter, a tym samym zawierająca ze Sprzedawcą umowę o jego dostarczanie.
 6. Strona internetowa – serwis internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: https://annagorzolka.pl/
 7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://annagorzolka.pl/sklep-2/
 8. Produkt cyfrowy – dostępne w asortymencie Sprzedawcy treści cyfrowe wytwarzane i dostarczane Klientowi w postaci cyfrowej, zapisane na niematerialnym nośniku (np. ebook w formie pliku pdf wysłany drogą elektroniczną; dostęp do kursu online), które stanowią przedmiot Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca na przechowywanie i dostęp do danych w postaci cyfrowej lub inne formy interakcji za pomocą danych cyfrowych (np. usługa konta w Sklepie).
 10. Konsultacje i sesje – usługa świadczona przez Sprzedawcę w formie spotkania online lub spotkania w formie stacjonarnej.
 11. Newsletter – treści cyfrowe dostarczane do osób, które dokonały zapisu za pomocą formularza zapisu zamieszczonego na Stronie internetowej.
  Zawartość Newslettera obejmuje również tzw. lead magnet (prezent za zapis), który jest jednorazowo dostarczony Użytkownikowi po zapisie na Newsletter.
 12. Subskrybent – Użytkownik, który wyraził chęć korzystania z Newslettera i wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem komunikacji e-mail na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 13. Płatność danymi – udostępnienie danych osobowych w zamian za dostarczenie materiałów i treści cyfrowych.
 14. Materiały – bezpłatne produkty cyfrowe, dostarczane Użytkownikowi po zapisaniu się na listę subskrybentów Newslettera.
 15. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich.
 16. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i Usługi do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
 17. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów i Usług do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.
 18. Formularz zapisu – formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający zawarcie umowy o dostarczenie Newslettera.
 19. Formularz pobierania materiałów – formularz dostępny na na Stronie internetowej umożliwiający pobranie bezpłatnych Materiałów i zawarcie umowy o dostarczenie Newslettera.
 20. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.
 21. Konto – konto w Sklepie, które Klient może, ale nie musi zakładać i są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 22. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu cyfrowego lub realizację Konsultacji/Sesji.
 23. Operator płatności – System płatności tPay (Krajowy Integrator Płatności z siedzibą w Poznaniu, przy pl. Andersa 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda pod numerem 0000412357, numer NIP 7773061579).
 24. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Sklep lub Formularz zapisu na Stronie internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 25. Regulamin – niniejszy regulamin.

III. KONTAKT ZE SKLEPEM

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: ania@annagorzolka.pl
  • pisemnie na adres: ul. Bronisławy 29A/11, 40-739 Katowice
  • a także telefonicznie pod numerem 668 500 900 w godz. 10-14 w dni robocze.
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy ING 68 1050 1214 1000 0097 7101 8307.

IV. ŚRODOWISKO CYFROWE KLIENTA

 1. Do korzystania ze Strony internetowej i Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy oraz składania zamówień i korzystania z Produktów, Usług cyfrowych oraz Konsultacji i Sesji niezbędne są:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, systemem operacyjnym i przeglądarką internetową, umożliwiające przeglądanie stron internetowych,
  • przeglądarka plików pdf, word,
  • aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
  • w przypadku niektórych Produktów cyfrowych oraz usług (np. webinarów na żywo, konsultacji online) może być wymagane zainstalowanie dodatkowego oprogramowania lub skorzystanie z zewnętrznej aplikacji (np. Zoom lub innych aplikacji do webinarów i spotkań online), o czym Sprzedawca poinformuje Klienta przed dokonaniem zakupu, umieszczając tę informację w opisie Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej.
 2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do Strony internetowej i Sklepu oraz korzystanie z Produktów, Usług cyfrowych oraz Konsultacji i Sesji, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, w tym Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej.
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem używanym przez Klienta.

V. NEWSLETTER ORAZ POZOSTAŁE NIEODPŁATNE PRODUKTY I USŁUGI CYFROWE

 1. Sprzedawca za pomocą Strony internetowej i Sklepu dostarcza płatne Produkty cyfrowe oraz realizuje Konsultacje i Sesje, a także dostarcza nieodpłatne Produkty (treści) cyfrowe i Usługi cyfrowe.
 2. Dostępne są m.in. następujące nieodpłatne Produkty i Usługi cyfrowe:
  • umożliwienie Klientowi przeglądania treści oraz asortymentu na Stronie internetowej i Sklepie,
  • umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia w Sklepie bez rejestracji (usługa cyfrowa),
  • utworzenie i prowadzenie Konta w Sklepie (usługa cyfrowa),
  • dostarczanie Newslettera oraz tzw. prezentów za zapis (produktów cyfrowych, zwanych Materiałami).
 3. Usługa Newsletter polega na kierowaniu przez Sprzedawcę do Użytkowników informacji handlowych i marketingowych, w tym artykułów blogowych, treści wpisów w mediach społecznościowych, informacji o produktach i usługach, a także o specjalnych ofertach rabatowych, czy wydarzeniach lub szkoleniach za pośrednictwem komunikacji e-mail.
 4. W celu otrzymywania newslettera należy:
  • wypełnić formularz zapisu na newsletter na stronie https://annagorzolka.pl/ lub wypełnić formularz pobrania wybranego bezpłatnego Materiału na stronie https://annagorzolka.pl/do-pobrania/
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celu wysyłki newslettera obejmującego marketing bezpośredni produktów i usług cyfrowych Sprzedawcy,
  • zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego warunki oraz dokonać zapisu, klikając przycisk „Pobieram bezpłatnie”/”Pobieram”,
  • następnie odszukać wiadomość email od Sprzedawcy wysłaną na adres podany w formularzu zapisu i kliknąć przycisk potwierdzający zapis na newsletter.
 5. Potwierdzenie zapisu oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Potwierdzając zapis na newsletter, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Sprzedawcę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego, a także przekazywania informacji handlowych w tym kanale komunikacji zgodnie z ustawą – prawo telekomunikacyjne.
  Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do zapisu na listę Subskrybentów oraz wysyłki newslettera.
  Brak zgody powoduje, że usługa newsletter nie będzie mogła być świadczona.
 6. Z chwilą skutecznego zapisu na listę Subskrybentów dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za płatność danymi.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych podczas uzupełniania Formularza zapisu lub formularza pobrania bezpłatnych Materiałów o którym mowa w pkt V.4. Regulaminu oraz ich aktualizowania w razie zmiany.
 8. Pierwszy newsletter wraz z prezentem za zapis zostanie dostarczony niezwłocznie po wykonaniu przez Użytkownika newslettera czynności określonych w poprzednim punkcie. Kolejne newslettery będą dostarczane przez Sprzedawcę z częstotliwością określoną w opisie newslettera zamieszczonym na Stronie internetowej.
 9. Usługa Newsletter jest objęta prawami autorskimi Sprzedawcy i innymi prawami pokrewnymi.
  Oznacza to, że Użytkownik ma prawo do korzystania z subskrybowanych treści tylko i wyłącznie na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oznacza to, że zabronione jest:
  • udostępnianie subskrybowanych treści jakimkolwiek innym osobom,
  • dokonywanie odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej,
  • trwałe lub czasowe zwielokrotnianie subskrybowanych treści w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,
  • wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji w części lub w całości treści,
  • zarówno odpłatne jak i nieodpłatne rozpowszechniania subskrybowanych treści, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek środkami.
 10. Użytkownik może w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z usługi Newsletter. Rezygnacja może zostać zgłoszona Sprzedawcy:
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem aktywnego linku każdorazowo umieszczonego w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newsletter oznaczonego jako „W każdej chwili możesz się wypisać” lub innym równoważnym komunikatem,
  • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: ania@annagorzolka.pl,
  • w formie papierowej na adres pocztowy: LANDYSZ Anna Gorzołka, ul. Bronisławy 29A/11, 40-739 Katowice.
  Skorzystanie z linka do wypisania się z usługi Newslettera, wysłanie korespondencji za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej z żądaniem rezygnacji z usługi będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Newsletter.
 11. Użytkownik może złożyć reklamację na usługę Newsletter.
  • reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: ania@annagorzolka.pl lub w formie papierowej na adres pocztowy: LANDYSZ Anna Gorzołka, ul. Bronisławy 29A/11, 40-739 Katowice,
  • reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Zalecane jest podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz określenia żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie tych danych jest fakultatywne (nieobowiązkowe) i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem,
  • Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do złożonej reklamacji w terminie 14 dni. Odpowiedzi będą wysyłane tylko i wyłącznie na wskazany adres poczty elektronicznej e-mail chyba, że Użytkownik zgłosi chęć otrzymania odpowiedzi w sposób tradycyjny, drogą pocztową. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.
 12. Dodatkowe informacje na temat praw konsumenckich Użytkownika znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta pod adresem: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter w każdym czasie. O zaprzestaniu świadczenia usługi Newslettera Sprzedawca poinformuje za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego w ramach procedury zapisywania się do usługi Newsletter.

VI. UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH W ZAMIAN ZA CENĘ

 1. Jeśli Klient nie chce zawierać umowy o dostarczenie produktów cyfrowych (Materiałów), w ramach której dochodzi do płatności danymi, to ma możliwość zawarcia umowy o dostarczenie produktów cyfrowych, w ramach której będzie zobowiązany do uiszczenia ceny.
 2. Istnieje możliwość dokonania zakupu Materiałów w zamian za cenę poprzez złożenie Zamówienia drogą mailową pod adresem: ania@annagorzolka.pl
 3. W celu złożenia Zamówienia Klient musi podać Sprzedawcy dane osobowe niezbędne do realizacji Zamówienia, tj.: 1) imię, 2) nazwisko, 3) ulica (osiedle), 4) kod pocztowy, 5) miasto, 6) adres e-mail, a w przypadku przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta dodatkowo: 7) firmę przedsiębiorstwa oraz numer NIP.
 4. W odpowiedzi na złożone Zamówienie Sprzedawca przedstawi regulamin sklepu internetowego, wystawi fakturę VAT lub rachunek do opłacenia lub udostępni dedykowany interfejs w celu finalizacji Zamówienia (link do płatności wygenerowany za pośrednictwem dostawcy szybkich płatności lub paypal).
 5. Po opłaceniu zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie wyśle Klientowi zakupione Materiały.

VII. ODPŁATNE PRODUKTY CYFROWE, KONSULTACJE I SESJE ONLINE I STACJONARNE

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu umożliwia, poprzez złożenie zamówienia zgodnie z pkt VIII Regulaminu, zawarcie umowy o dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku (Produkty cyfrowe). To oznacza, że treści te są udostępniane jako pliki elektroniczne do odtworzenia lub pobrania, w zależności od wybranego przez Klienta Produktu cyfrowego (np. ebook, webinar, kurs online). Szczegółowe opisy, w tym funkcjonalności Produktów cyfrowych zawarte są na Stronie internetowej i w Sklepie.
 2. W przypadku Produktów cyfrowych, do których dostęp jest przyznawany na czas ograniczony, Sprzedawca spełnia świadczenie, zapewniając Klientowi dostęp do treści cyfrowych, przez czas wskazany w opisie Produktu cyfrowego.
 3. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu umożliwia również zawarcie umowy na przeprowadzenie Konsultacji i Sesji online oraz zawarcie umowy na przeprowadzenie Konsultacji i Sesji w formie stacjonarnej.
 4. Szczegóły Konsultacji i Sesji, w tym ich zakres oraz czas trwania, Sprzedawca określa w opisie produktów zamieszczonym na Stronie internetowej i Sklepie.
 5. Konsultacje i Sesje są prowadzone w języku polskim.

VIII. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

 1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 2. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji i oznaczyć odpowiedni checkbox w Formularzu zamówienia.
 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto, korzystając z funkcjonalności Konta lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w pkt III Regulaminu.

IX. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty cyfrowe i Konsultacje oraz Sesje znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest:
  • po założeniu Konta zgodnie z instrukcją zawartą w pkt XI Regulaminu
  • lub bez zakładania Konta, przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

X. W CELU ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA BEZ REJESTRACJI, NALEŻY:

 1. wybrać Produkt cyfrowy i/lub Konsultacje/Sesje będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
 2. przejść do koszyka i kliknąć „Przejdź do płatności”,
 3. wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu cyfrowego lub wysłane potwierdzenie zakupu Konsultacji lub Sesji,
 4. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, zaakceptować Regulamin, wyrazić zgodę na dostarczenie Produktu cyfrowego lub realizację Konsultacji lub Sesji w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
 6. dokonać płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób.

XI. W CELU ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA Z REJESTRACJĄ (ZAŁOŻENIEM KONTA), NALEŻY:

 1. wybrać Produkt cyfrowy i/lub Konsultacje/Sesje będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
 2. przejść do koszyka i kliknąć „Przejdź do płatności”,
 3. przy pierwszym zamówieniu wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu cyfrowego lub wysłane potwierdzenie zakupu Konsultacji lub Sesji oraz zaznaczyć pole „Stworzyć konto?”, a przy kolejnych zamówieniach zalogować się do Sklepu,
 4. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, zaakceptować Regulamin, wyrazić zgodę na dostarczenie Produktu cyfrowego lub realizację Konsultacji lub Sesji w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
 6.  dokonać płatności, w wybrany wcześniej sposób.W przypadku rejestracji, za dostęp do konta odpowiedzialny jest Użytkownik, który nie powinien udostępniać swojego loginu i hasła.

XII. PŁATNOŚĆ I ZAWARCIE UMOWY

 1. Płatność on-line dokonywana jest bezpośrednio na stronie Operatora płatności.
 2. Po dokonaniu płatności on-line, Klient zostanie z powrotem przekierowany na Stronę internetową.
 3.  Z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”, między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa.
 4.  Po dokonaniu płatności Klient otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, podsumowanie zamówienia i potwierdzenie zawarcia Umowy.

XIII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca dostarcza Klientowi Produkt cyfrowy i/lub nieodpłatną Usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu Umowy. W przypadku, gdy Produkt cyfrowy i/lub Usługa cyfrowa mają być dostarczone w późniejszym terminie, Sprzedawca wyraźnie o tym informuje w opisie Produktu/Usługi cyfrowej na Stronie internetowej lub w Sklepie.
 2. Produkt cyfrowy uważa się za dostarczony w chwili, gdy został udostępniony Klientowi jako załącznik do wiadomości email, którą Sprzedawca wysyła Klientowi po zawarciu Umowy lub jako informacja o danych logowania się do platformy, z której można pobrać Produkt cyfrowy.
 3. Nieodpłatną Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Klient uzyskał do niej dostęp.
 4. Po zakupie Konsultacji lub Sesji stacjonarnej i online Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w ciągu 48h od dokonania zakupu i ustala dogodny dla Klienta termin przeprowadzenia konsultacji lub sesji.

XIV. CENY ORAZ OFEROWANE METODY DOSTAWY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów cyfrowych i Konsultacji oraz Sesji są określone w ich opisach dostępnych na Stronie internetowej i w Sklepie.
 2. Wszystkie ceny na Stronie internetowej i Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie cyfrowym lub Konsultacjach i Sesjach w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 4.  Cena za Produkt cyfrowy lub Konsultacje i Sesje jest całkowitą kwotą do zapłaty przez Klienta a Klient jest informowany o niej na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy.
 5. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 6. Dostęp do Produktów i nieodpłatnych Usług cyfrowych jest wysyłany Klientowi na podany w zamówieniu adres emailowy.
 7. Z dostarczeniem Produktu cyfrowego lub nieodpłatnej Usługi cyfrowej nie wiążą się żadne koszty dostawy.
 8. Klient za swoje zamówienie może zapłacić, wybierając jedną z następujących metod płatności:
  • płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  • przelewy elektroniczne,
  • płatności mobilne, w tym BLIK.
 9. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności za Produkty cyfrowe i Konsultacje oraz Sesje znajdują się w Formularzu zamówienia.
 10. Klient zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości email wysłanej do Sprzedawcy.

XV. REKLAMACJA (Odpowiedzialność za niezgodność świadczenia z umową)

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta produkt oraz usługę zgodne z umową (tzw. rękojmia konsumencka).
 2. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta stwierdzi niezgodność z umową, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną niezgodnością (złożenie reklamacji).
 3. Klient składa reklamację w formie pisemnej lub drogą mailową na adres podany w pkt III Regulaminu.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane.
 5. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
 6. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni od daty prawidłowo złożonej reklamacji do Sprzedawcy.
 7. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.
 8. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy (na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego).

XVI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, może odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni. W przypadku Produktów cyfrowych i Konsultacji oraz Sesji termin jest liczony od dnia zawarcia Umowy.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do:
  • umów o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości,
  • umów o dostarczanie treści cyfrowych (Produkty cyfrowe), niezapisanych na materialnym nośniku, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął spełnianie świadczenia za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał mu potwierdzenie zawarcia umowy oraz potwierdzenie otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy na trwałym nośniku.
 4. W celu odstąpienia od umowy, która nie obejmuje sytuacji wymienionych w poprzednim punkcie, Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w pkt III Regulaminu.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczenie Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej, która nie obejmuje sytuacji wymienionych w punkcie XVI.3, Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta są zobowiązani zaprzestać korzystania z Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej oraz udostępniania ich osobom trzecim.

XVII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. W sytuacji, gdyby podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku lub strony nie zdecydowały się na nie, a Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  •  zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  •  zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  •  skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

XVIII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a w szczególności materiały wchodzące w skład Produktów cyfrowych i Usług cyfrowych, są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji.
 2. Klient może korzystać z zakupionych Produktów cyfrowych oraz innych treści dostępnych na Stronie internetowej na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Klient oraz użytkownicy Strony internetowej mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby, w tym także prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że nabywca nie jest uprawniony do udostępniania ich osobom trzecim jako własnego produktu lub usługi (odpłatnie lub nieodpłatnie).
 3. Klient zainteresowany szerszym wykorzystaniem ww. treści oraz zakupionych Produktów lub Usług powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje.
 4. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną.

XIX. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://annagorzolka.pl/polityka-prywatnosci/

XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują z dniem publikacji nowego regulaminu. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprawidłowości w zakresie transmisji internetowej, a także skutki wysłania niekompletnych danych i informacji.
 4. Twórcą materiałów edukacyjnych jest Sprzedający a obrót materiałami edukacyjnymi następuje za jego zgodą i nie narusza przepisów prawa, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 o ochronie danych osobowych. Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług czy zmiany profilu działania.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy Prawa konsumenta, Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r.